Massachusetts college av apotek och hälsovetenskap köp kamagra amerikansk osteopatisk styrelse akutmedicin

Stadgar för Svensk-Finlands Vänner

Föreningens stadgar antagna 1938 och ändrade av årsmötena 1940, 1943, 1950, 1952, 1956, 1964, 1992, 2001 (§7, 1:a st.; §8, 1:a st.; §17, 2:a st.) och 2002 (§9, 9:e st.) och 2008 (§9 10b.)

 

Ändamål och verksamhet

§1 Föreningen Svensk-Finlands Vänner har till uppgift att verka för finlandssvenska intressen och att öka kunskapen i Sverige om finlandssvenskarna.

§2 Föreningen bedriver sin verksamhet genom att bl.a. anordna möten, samkväm och föredrag. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Medlemskap

§3 Såväl fysiska som juridiska personer kan bli medlemmar, årligen betalande eller ständiga. Medlem har att erlägga medlemsavgift enligt ordinarie föreningsstämmas beslut. Årligen betalande medlem bör erlägga sin avgift före årets slut.
Styrelsen äger helt eller delvis befria medlem från avgift.

§4 Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta till styrelsen.
Medlem som icke erlagt avgiften för det närmast föregående året senast inom därpå följande kvartal anses gjort en sådan anmälan.

§5 Till hedersledamot kan föreningsstämman på förslag av styrelsen, utse person som gjort betydande insats för föreningen. Hedersledamot är befriad från avgift.

Föreningsstämma

§6 Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.

§7 Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast den 31 maj.
Extra föreningsstämma hålls då föreningens ordförande, styrelse, revisorer eller ordinarie föreningsstämma så beslutar eller då minst tjugo medlemmar skriftligen begär det. I framställan om extra föreningsstämma skall framgå de ärenden som skall behandlas.

§8 Till föreningsstämma utfärdas skriftligen kallelse och föredragningslista senast tre veckor före stämman.
Vid föreningsstämma får beslut fattas endast i de ärenden som upptagits på föredragningslistan. Överläggning kan dock äga rum i annan fråga om stämman så beslutar. Vid ordinarie föreningsstämma skall dock alltid förekomma de ärenden som anges i §9.

§9 Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande för stämman.
 2. Val av sekreterare för stämman.
 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll och att vid behov fungera som rösträknare.
 4. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år. I verksamhetsberättelsen skall redogörelse för föreningens ekonomiska verksamhet liksom för föreningens fondförvaltning ingå.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Fråga om balans- och resultaträkningarna kan fastställas.
 8. Fråga om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet.
 9. Eventuella förslag som väckts av styrelsen eller av enskild medlem.
  Förslag från enskild medlem skall senast den 1 april skriftligen tillställas styrelsen som överlämnar förslaget till stämman jämte eget yttrande.
 10. Val av för tiden från innevarande stämmas avslutande till och med nästkommande ordinarie föreningsstämma av:
  1. ordförande
  2. minst tre och högst åtta övriga styrelseledamöter
  3. två revisorer
  4. två revisorssuppleanter
  5. två personer till föreningens valberedning.
 11. Faställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
 12. Övriga ärenden.

§10 Vid extra föreningsstämma skall i § 9 angivna punkter 1-4 förekomma.
Som punkt 5 anges ”Fastställande av föredragningslistan”.

§11 Föreningsstämmans beslut fattas med enkel majoritet. Beslut om ändring av stadgar eller om föreningens upplösning fordrar dock bifall av minst två tredjedelar av de vid stämman närvarande medlemmarna.
Röstning sker öppet. Personval sker dock med slutna sedlar om någon begär det. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder utom vid val, då lotten avgör.
Röstning med fullmakt är inte tillåten.
Föreningsstämma är beslutsmässig med det antal medlemmar som är närvarande.

Valberedning

§12 Valberedningen med uppgift att förbereda valen vid nästkommande ordinarie föreningsstämma skall bestå av tre personer av vilka två väljs av stämman och en utses av styrelsen. Styrelsen utser samtidigt sammankallande i valberedningen.

Styrelse

§13 Styrelsen är föreningens verkställande och förvaltande organ. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Vid konstituerande sammanträde utser styrelsen inom sig vice ordförande, skattmästare och sekreterare.
Styrelsen kan adjungera annan person som då har förslags- och yttranderätt, men ej rösträtt.
Styrelsen må inom eller utom sig utse sådana funktionärer och arbetsgrupper som den bedömer lämpligt. Dessa uppdrag kan när som helst återkallas av styrelsen.

§14 Styrelsen är beslutsför då minst hälften av dess ledamöter är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som sammanträdets ordförande biträder.
Protokoll skall föras. Protokollet justeras av sammanträdets ordförande.

§15 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två av ledamöterna begär det.

Förvaltning

§16 Föreningens firma tecknas av styrelsen eller den eller de personer som styrelsen därtill utser.

§17 Styrelsens förvaltning skall för varje verksamhetsår granskas av två revisorer valda av föreningsstämma.
Räkenskaper och styrelsens protokoll för sist förflutna verksamhetsår skall vara tillgängliga för revisorerna senast sex veckor före stämman. Revisorerna skall avge förvaltningsberättelse till ordinarie föreningsstämma.

Stadgeändring

§18 Förslag till ändring av föreningens stadgar skall underställas föreningsstämma.
Beslut måste fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor med minst tre månaders mellanrum. Av dessa stämmor skall en vara ordinarie. Beslut om stadgeändring är giltigt om minst två tredjedelar av de röstberättigade vid stämmorna bifaller förslaget.

Föreningens upplösning

§19 För beslut om föreningens upplösning gäller samma som för beslut om stadgeändring. Om föreningen upplöses skall den sista stämman även besluta om hur det skall förfaras med föreningens tillgångar. Därvid skall eftersträvas att tillgodose ändamål enligt dessa stadgars §1.